Vânzare bunuri Modaideea SRL

Subscrisul Asset Recovery IPURL cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud Cluj, înmatriculată în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr RFO II – 0911, având cod de identificare fiscală 38358783, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MODAIDEEA SRL, desemnat prin încheierea nr. 1757/2017, pronunţată în data de 08.11.2017, în dosarul nr. 560/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în vederea valorificărfii bunurilor regăsite în patrimoniul debitoarei avînd ca scop onorarea datoriilor către creditorii acesteia conform ordinii de prioritate prevăzuta de art. 159 dn legea 85/2014 și a tabelului definitiv consolidat, prin prezenta dispun și

ADUC  LA  CUNOŞTINŢĂ  GENERALĂ:

In data de 31.07.2018, ora 12, va avea loc in Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj la sediul ASSET RECOVERY IPURL,  vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri regasite in patrimoniul debitoarei:

Echipamente tehnologice speciice industriei textile 713.075 Lei + TVA

Produse tricotate (pulovere, pantaloni, veste, jachete etc)  57.570 Lei + TVA

Preturile mentionate au fost stabilite in cadrul unui raport de evaluare.

Pretul de pornire / incepere a licitatiei este cel stabilit prin evaluare atat in cazul unei vanzari individuale cat si in cazul unei vanzari in bloc.

Bunurile se vand libere de sarcini

CONDITII PRIVIND LICITATIA:

 1. Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde, conform art. 767 alin. (1) N.C.P.C.
 2. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpara la licitatie publica, persoanele prevazute de dispoziile art. 654 Cod Civil.
 3. Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa. 767 alin. (2) N.C.P.C.
 4. Persoanele care vor să cumpere bunurile mobile la licitaţie sunt obligate să depună in contul colector al debitoarei RO59 BTRL 0130 1202 L876 57XX deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca sau in casa până la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare (cautiune) de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada achitarii acestei garantii va fi depusa la administratorul judiciar in conditiile prevazute de dispozitiile art. 768 alin. (1) lit. K) si l). Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada platii garantiei, copie de pe B.I. / C.I. , iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.
 5. Nu au obligatia de a depune garantia prevazuta mai sus: creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa depuna garantia prevazuta de art. 768 alin. (1).
 6. Bunurile se adjudeca celui care, dupa 3 strigari succesive, facute la interval de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, iar cand exista un singur concurent, acesta a oferit pretul de incepere a licitatiei. Dupa adjudecarea bunurilor, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul de indata sau in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei, in contul indicat mai sus, conform art. 771 alin. (1) N.C.P.C., iar dovada platii, respectiv recipisa C.E.C. / O.P. in original, va fi depusa la biroul administratorului judiciar.
 7. In cazul in care castigatorul licitatiei nu depune pretul in termenul specificat la punctul 7, bunurile mobile vor fi scoase din nou la vanzare,la acelasi termen sau la un alt termen, iar primul castigator va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat si de cheltuielile facute pentru aceasta, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret, conform art. 771 alin. (3) N.C.P.C. Cuantumul cheltuielilor vor fi stabilite de administratorul judiciar si vor fi retinute din suma depusa conform art.
 8. Creditorii (din tabelul definitiv) nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii, fie ca este vorba despre adjudecare in contul creantei, in acest caz fiind respectata ordinea de prioritate a creantelor impusa de Legea insolventei, fie ca este vorba despre adjudecare si plata bunurilor in conditiile strategiei de valorificare, adica 75% din pretul specificat in anuntul de vanzare, conform dispozitiilor art. 769 N.C.P.C.
 9. Eliberarea actului de adjudecare se va face, conform art. 774 N.C.P.C., numai dupa plata integrala a pretului.

Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 762 N.C.P.C. in 3 exemplare pentru:

 1. Dosar insolventa;
 2. Pentru afisare, conform art. 762 N.C.P.C. – la sediul instantei, respectiv la Tribunalul Specializat Cluj; la sediul administratorului judiciar; la Primaria Cluj-Napoca si in ziar national, spre stiinta partilor si a celorlalte persoane interesate. Un exemplar se va regasi la dosarul de insolventa al debitoarei care detine in proprietate bunurile.

ASSET RECOVERY IUPRL

Prin asociat coordinator

Dragoș Giura